Šiaulių r. sav. Kuršėnų sen. notaro biuras

Notarė Vykinta Jokantaitė-Birbilienė

Telefonas pasiteiravimui:
+370 41 200611

Įkainiai

NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už nekilnojamųjų daiktų sandorių patvirtinimą:

 

12.1.

 

už nekilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą (skolos padengimo) ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą, jei nenurodyta kitaip

 

0,37 procento nuo  sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto kainos (sumos), bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

12.2. už nekilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams patvirtinimą

 

12–27 eurai + PVM
12.3. už nekilnojamojo daikto mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą

 

12–27 eurai + PVM
12.4.

 

 

 

už nekilnojamojo daikto mainų tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 12.3 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą, taip pat tais atvejais, kai nekilnojamasis daiktas mainomas į kilnojamąjį daiktą ar kitą civilinių teisių objektą

 

 

 

nuo 0,33 iki 0,41 procento nuo mainomo objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM
12.5.

 

už nekilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą nuo 0,17 iki 0,50 procento nuo panauda duodamo nekilnojamojo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

12.6.

 

už nekilnojamojo daikto nuomos ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutarties patvirtinimą nuo 0,17 iki 0,50 procento nuo sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą, ne ilgesnį kaip 25 metai), bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų +PVM

 

12.7.

 

už nekilnojamojo daikto sujungimo, jo padalijimo, žemės sklypo atidalijimo, amalgamacijos ar žemės konsolidacijos sutarties patvirtinimą nuo 0,33 iki 0,41 procento nuo nekilnojamojo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

12.8.

 

už nekilnojamojo daikto servituto (-ų), uzufrukto, užstatymo teisės sutarties patvirtinimą 24–100 eurų + PVM
12.9.

 

už naudojimosi tvarkos nekilnojamuoju daiktu nustatymo sutarties patvirtinimą

 

24–100 eurų + PVM

 

 1. Notaro atlyginimo dydis už Įkainių sąrašo 12.4, 12.5 ir 12.7 papunkčiuose nurodyto nekilnojamojo daikto sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos nekilnojamojo daikto vertės, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to nekilnojamojo daikto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už nekilnojamojo daikto sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.
 2. Jeigu Įkainių sąrašo 12.5 ir 12.7 papunkčiuose nurodytame sandoryje nenurodoma nekilnojamojo daikto vertė, notaro atlyginimas skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos nekilnojamojo daikto vidutinės rinkos vertės.

 

KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už kilnojamųjų daiktų sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:

 

15.1.

 

už kilnojamojo daikto perleidimo, perdavimo už turtinę skolą ar turto perleidimo už rentą sutarties patvirtinimą, jei nenurodyta kitaip

 

nuo 0,25 iki 0,33 procento nuo sandorio šalių nurodytos kilnojamojo daikto kainos (sumos), bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

15.2.

 

už kilnojamojo daikto dovanojimo tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 15.4 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą nuo 0,37 iki 0,45 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

15.3.

 

už kilnojamųjų daiktų mainų tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 15.5 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą nuo 0,25 iki 0,33 procento nuo mainomo daikto ar kito civilinių teisių objekto, turinčio didesnę vertę, vertės, tačiau ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų; + PVM

 

15.4. už kilnojamojo daikto dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams sutarties patvirtinimą

 

7–20 eurų + PVM
15.5. už kilnojamųjų daiktų mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių) vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą

 

7–20 eurų + PVM
15.6.

 

už kilnojamojo daikto panaudos sutarties patvirtinimą nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo daikto vertės, tačiau ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

15.7.

 

už kilnojamojo daikto nuomos ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutarties patvirtinimą nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo nuomos sutartyje nurodytos nuomos mokesčio sumos (skaičiuojant už visą nuomos terminą) ar finansinės nuomos (išperkamosios nuomos) sutartyje nurodytos kainos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

15.8.

 

už kilnojamojo daikto pasidalijimo sutarties patvirtinimą nuo 0,37 iki 0,45 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

 

 1. Jeigu Įkainių sąrašo 15.6 ir 15.8 papunkčiuose nurodytuose sandoriuose kilnojamojo daikto vertė nenurodoma, notaro atlyginimas skaičiuojamas pagal Įkainių sąrašo 29.15 papunktį.

 

VERTYBINIŲ POPIERIŲ, PINIGŲ ARBA TEISIŲ PERLEIDIMO SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už vertybinių popierių, pinigų arba teisių perleidimo sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:

 

17.1.

 

už vertybinių popierių perleidimo sutarties patvirtinimą nuo 0,33 iki 0,41 procento nuo perleidžiamų vertybinių popierių perleidimo sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

17.2.

 

už teisių perleidimo sutarties patvirtinimą, išskyrus Įkainių sąrašo 19.4 papunktyje nurodytos sutarties patvirtinimą

 

0,08 procento nuo teisių perleidimo sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

17.3. už pinigų dovanojimo tarp kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 17.4 papunktyje, asmenų sutarties patvirtinimą nuo 0,25 iki 0,41 procento nuo dovanojamos sumos, tačiau ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

17.4.

 

už pinigų, vertybinių popierių, teisių dovanojimo sutuoktiniui, tėvams, vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams sutarties patvirtinimą

 

7–20 eurų + PVM
17.5. už vertybinių popierių, teisių mainų tarp sutuoktinių, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių sutarties patvirtinimą

 

7-20 eurų + PVM
17.6.

 

už paskolos ar kreditavimo sutarties patvirtinimą nuo 0,17 iki 0,33 procento nuo paskolos (kredito) sumos ar daikto vertės, kai objektas nėra pinigai, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

17.7.

 

 

už vekselio patvirtinimą

 

0,1 procento nuo vekselio sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

17.8. už reikalavimo perleidimo sutarties ar reikalavimo patvirtinimą nuo 0,17 iki 0,33 procento nuo reikalavimo dydžio sudarant sutartį, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

17.9. už skolos perkėlimo sutarties patvirtinimą nuo 0,17 iki 0,33 procento nuo skolos dydžio sudarant sutartį, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

17.10.

 

už piniginių lėšų pasidalijimo sutarties patvirtinimą nuo 0,08 iki 0,17 procento nuo piniginių lėšų sumos, bet ne mažiau kaip 33 eurai ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

17.11.

 

už teisių pasidalijimo sutarties patvirtinimą 12–68 eurai + PVM

 

 

 1. Jeigu Įkainių sąrašo 17.1 ir 17.2 papunkčiuose nurodytuose sandoriuose objekto vertė (suma) nenurodoma, notaro atlyginimas skaičiuojamas pagal Įkainių sąrašo 29.15 papunktį.

 

NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU HIPOTEKA IR (AR) ĮKEITIMU, ATLIKIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už notarinių veiksmų, susijusių su hipoteka ir (ar) įkeitimu, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:

 

19.1.

 

 

 

už nekilnojamojo daikto hipotekos patvirtinimą, jei šiame skyriuje nenurodyta kitaip

 

 

 

iki 220 000 eurų įkeičiamo objekto vertės – nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo objekto vertės, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 120 eurų, o nuo 220 001 euro įkeičiamo objekto vertės – nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo objekto vertės, bet ne daugiau kaip 240 eurų + PVM

 

19.2.

 

už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą nuo 0,25 iki 0,33 procento nuo bendrosios įmonės vertės, bet ne mažiau kaip 26 eurai ir ne daugiau kaip 240 eurų + PVM

 

19.3.

 

 

 

 

už įkeitimo patvirtinimą

 

 

nuo 0,17 iki 0,25 procento nuo daikto vertės, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 120 eurų + PVM

 

19.4.

 

 

už hipotekos (įkeitimo) reikalavimo (teisės) perleidimo sutarties patvirtinimą

 

0,08 procento nuo hipotekos reikalavimo (teisės) dydžio, bet ne mažiau kaip 26 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai + PVM

 

19.5.

 

už prašymo įregistruoti duomenų pakeitimus Lietuvos Respublikos hipotekos registre, kai hipotekos (įkeitimo) sandoris nėra keičiamas šalių susitarimu, patvirtinimą

 

5 eurai + PVM
19.6. už prašymo įregistruoti (išregistruoti) hipoteką (įkeitimą) patvirtinimą

 

5 eurai + PVM
19.7. už pažymėjimo apie hipotekos (įkeitimo) įregistravimą išdavimą (asmeniui prašant) 5 eurai + PVM

 

 1. Notaro atlyginimas už hipotekos sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos hipotekos objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu, jeigu ji ne mažesnė už centrinio registratoriaus pateiktą to hipotekos objekto vidutinę rinkos vertę. Priešingu atveju notaro atlyginimas už hipotekos sandorius skaičiuojamas nuo centrinio registratoriaus nurodytos hipotekos objekto vidutinės rinkos vertės.
 2. Notaro atlyginimas už įkeitimo sandorių patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos įkeitimo objekto vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.
 3. Notaro atlyginimas už sprendimo dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo priėmimą skaičiuojamas nuo sprendime dėl priverstinės hipotekos (įkeitimo) nustatymo nurodytos (-ų) hipotekos (įkeitimo) objekto (-ų) vertės.
 4. Jeigu hipotekos (įkeitimo) sandoryje ar sprendime dėl priverstinės hipotekos nustatymo nenurodoma hipotekos (įkeitimo) objekto (-ų) vertė, notaro atlyginimas skaičiuojamas nuo hipoteka (įkeitimo) užtikrintos prievolės (prievolių) konkretaus ar maksimalaus dydžio.
 5. Notaro atlyginimas už įmonės hipotekos sandorio patvirtinimą skaičiuojamas nuo sandorio šalių nurodytos bendrosios įmonės vertės, kuri nustatoma šalių susitarimu.

 

 

NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU JURIDINIO ASMENS STEIGIMU IR VEIKLA, ATLIKIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už notarinių veiksmų, susijusių su juridinio asmens steigimu ir veikla, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:

 

25.1.

 

už juridinio asmens steigimo sandorio patvirtinimą nuo 0,08 iki 0,25 procento nuo steigiamo juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžio (jei toks nustatomas pagal juridinio asmens teisinę formą), bet ne mažiau kaip 85 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai + PVM
25.2.

 

už šiame papunktyje nurodyto steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių:

 

 
25.2.1.

 

labdaros ir paramos fondo 24–85 eurai + PVM

 

25.2.2.

 

individualios įmonės 19–68 eurai + PVM

 

25.2.3.

 

viešosios įstaigos, bendrijos (daugiabučių gyvenamųjų namų ir (ar) asmeninio naudojimo rekreacinės (poilsio), kūrybos (kūrybinių dirbtuvių) ar ūkinės (garažų ir kitų) paskirties pastatų, taip pat vienbučių ir dviejų butų gyvenamųjų namų) ir kitų, šiame Įkainių sąraše nenurodytų juridinių asmenų

 

24–85 eurai + PVM
25.2.4. savivaldybės įmonės 36–85 eurai + PVM

 

25.2.5.

 

žemės ūkio bendrovės, kooperatinės bendrovės (kooperatyvo)

 

36–118 eurų + PVM

 

25.2.6.

 

asociacijos 36–152 eurai + PVM

 

25.2.7.

 

advokatų profesinės bendrijos, nuolatinės arbitražo institucijos

 

48–203 eurai + PVM

 

25.2.8.

 

mažosios bendrijos 48–168 eurai + PVM

 

25.2.9.

 

uždarosios akcinės bendrovės 60–271 euras + PVM

 

25.2.10.

 

akcinės bendrovės 96–304 eurai + PVM

 

25.2.11.

 

Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės, Europos kooperatinės bendrovės

 

120–338 eurai + PVM

 

25.2.12.

 

 

komercinio banko, kredito unijos ir kitos kredito įstaigos, draudimo veiklą vykdančios įmonės 120–338 eurai + PVM

 

25.3.

 

už juridinio asmens filialo ar atstovybės nuostatų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, pakeitimą, taip pat už patvirtinimą, kad filialą ar atstovybę įregistruoti galima, nes įstatymuose nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių

 

nuo 50 iki 75 procentų įkainio, nustatyto pagal juridinio asmens teisinę formą remiantis Įkainių sąrašo 25.2. papunkčiu;

 

25.4.

 

už Juridinių asmenų registro tvarkytojui teikiamame prašyme nurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą:

 

 
25.4.1.

 

už juridinio asmens pavadinimo, kodo, teisinės formos, buveinės, finansinių metų, veiklos laikotarpio, taisyklės, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu, organų narių skaičiaus (už visus duomenis kartu arba keičiant bet kurį iš šių duomenų), kitų šiame punkte nenurodytų duomenų tikrumo patvirtinimą (kiekvieno atskirai)

 

5 eurai + PVM
25.4.2.

 

už juridinio asmens valdymo organų narių, kitų organų narių, akcininko, asmenų, turinčių teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorius (kiekvieno asmens visų duomenų ir parašo tikrumo paliudijimas)

 

8 eurai + PVM
25.5.

 

už juridinio asmens pakeisto steigimo dokumento naujos redakcijos atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, kai:  
25.5.1.

 

keičiamas juridinio asmens kapitalo dydis nuo 0,08 iki 0,25 procento už padidinamą ar sumažinamą įstatinio kapitalo dydį, tačiau ne mažiau kaip 85 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai + PVM

 

25.5.2.

 

juridinio asmens kapitalo dydis nekeičiamas

 

60–169 eurai + PVM

 

25.6.

 

už Įkainių sąrašo 25.2.1–25.2.7 papunkčiuose nurodyto reorganizuojamo (-ų) ar pertvarkomo (-ų) juridinio asmens (asmenų) steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad reorganizuojamą (-us) ar pertvarkomą (-us) juridinį asmenį (-is) įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių

 

įkainiai, nustatyti juridinio asmens teisinei formai pagal Įkainių sąrašo 25.2.1–25.2.7 papunkčius;
25.7.

 

už Įkainių sąrašo 25.2.9–25.2.12 papunkčiuose nurodyto reorganizuojamo ar pertvarkomo juridinio asmens ar asmenų steigimo dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams patvirtinimą, taip pat už patvirtinimą, kad reorganizuojamą (-us) ar pertvarkomą (-us) juridinį asmenį (-is) įregistruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose nurodytų aplinkybių

 

nuo 0,08 iki 0,25 procento nuo juridinio asmens įstatinio kapitalo dydžio, bet ne mažiau kaip 85 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai + PVM

 

 1. Notaro atlyginimas neimamas už pakartotinį notarinio veiksmo, nurodyto Įkainių sąrašo 25 punkte, atlikimą, jeigu Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę arba juridinio asmens steigimo dokumentų, filialo ar atstovybės nuostatų pakeitimus arba surašo pranešimą trūkumams pašalinti, išskyrus atvejus, kai:

26.1. notarui tinkamai atlikus notarinius veiksmus, buvo praleisti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.46 straipsnio 4 dalyje nurodyti terminai;

26.2. Juridinių asmenų registro tvarkytojas atsisako įregistruoti juridinį asmenį, jo filialą ar atstovybę, užsienio juridinio asmens filialą ar atstovybę dėl jų pavadinimo tapatumo ar panašumo į kitų juridinių asmenų pavadinimus.

 

NOTARINIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ SU PAVELDĖJIMO TEISE, ATLIKIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už notarinių veiksmų, susijusių su paveldėjimo teise, atlikimą nustatomi tokie įkainiai:

 

27.1. už testamento patvirtinimą 5–33 eurai + PVM

 

27.2. už pareiškimo panaikinti testamentą patvirtinimą 7 eurai + PVM

 

27.3. už asmeninio testamento ar oficialiajam prilyginamo testamento saugojimą ar jo atsiėmimą

 

10 eurų + PVM
27.4. už testamento paskelbimą 5 eurai + PVM

 

27.5. už pareiškimo apie palikimo priėmimą patvirtinimą 3–17 eurų + PVM

 

27.6. už pareiškimo apie palikimo atsisakymą patvirtinimą

 

3–17 eurų + PVM
27.7. už pareiškimo apie testamentinės išskirtinės priėmimą patvirtinimą

 

3–17 eurų + PVM
27.8. už paveldėjimo teisės į nekilnojamuosius daiktus, už Europos paveldėjimo pažymėjimo parengimą ir jo patvirtintos kopijos išdavimą 0,08 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 338 eurai + PVM

 

27.9. už paveldėjimo teisės į pinigines lėšas liudijimo išdavimą 0,08 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 5 eurai ir ne daugiau kaip 338 eurai + PVM

 

27.10.

 

 

 

 

už Europos paveldėjimo pažymėjimo ištaisymą,

pakeitimą ar panaikinimą ir tai patvirtinančių

dokumentų parengimą

0,04 procento nuo paveldimo turto vertės, bet ne mažiau kaip 6 eurai ir ne daugiau kaip 120 eurų + PVM

 

27.11. už paveldėjimo teisės į šiame skyriuje nenurodytą turtą liudijimo išdavimą

 

5–33 eurai + PVM

 

27.12. už teisės į dalį bendro sutuoktinių turto likusiam sutuoktiniui liudijimo, taip pat už mirusiojo sutuoktinio dalį nustatančio liudijimo išdavimą

 

5–17 eurų  + PVM
27.13. už vykdomojo pavedimo dėl turto apyrašo sudarymo ar vykdomojo pavedimo papildyti turto apyrašą išdavimą

 

2–17 eurų + PVM
27.14. už paveldėto turto pasidalijimo po sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių mirties sutarties patvirtinimą

 

pusė įkainio, nurodyto Įkainių sąrašo 12.7 ir (ar) 15.8 papunkčiuose;

 

27.15. už paveldėto turto pasidalijimo po kitų, nei nurodyta Įkainių sąrašo 27.14 papunktyje, asmenų mirties sutarties patvirtinimą

 

įkainis, nurodytas Įkainių sąrašo 12.7 ir (ar) 15.8 papunkčiuose.

 

 1. Kai Europos paveldėjimo pažymėjime paveldimas turtas neįvardijamas ir (ar) nepateikiami duomenys apie jo vertę, notarui mokamas 255 eurų atlyginimas.

 

KITŲ SANDORIŲ PATVIRTINIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už kitų sandorių patvirtinimą nustatomi tokie įkainiai:

 

29.1.

 

už preliminariosios sutarties patvirtinimą 19–101 euras + PVM

 

29.2. už jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties patvirtinimą

 

36–85 eurai + PVM
29.3. už rangos sutarties patvirtinimą nuo 0,17 iki 2,7 procento nuo darbų kainos, bet ne mažiau kaip 50 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

29.4. už vedybų sutarties patvirtinimą

 

36–101 euras + PVM

 

29.5.

 

 

 

už santuokoje įgyto turto padalijimo patvirtinimą

 

 

 

pusė įkainio, nurodyto Įkainių sąrašo 12.7 ir (ar) 15.8 papunkčiuose;

 

     
29.6.

 

už sutarties dėl pagalbos priimant sprendimus patvirtinimą

 

17 eurų + PVM
29.7.

 

už prievolės įvykdymo užtikrinimo sandorio, išskyrus Įkainių sąrašo 19.1–19.3 papunkčiuose nurodytus sandorius, patvirtinimą

 

12–33 eurai + PVM
29.8.

 

už pavedimo sutarties patvirtinimą 10 eurų + PVM
29.9. už įgaliojimo patvirtinimą sutuoktiniui, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), seneliams, vaikaičiams

 

3–10 eurų + PVM
29.10. už įgaliojimo patvirtinimą kitiems, nei nurodyta Įkainių sąrašo 29.9 papunktyje, fiziniams ir juridiniams asmenims

 

5–17 eurų + PVM
29.11.

 

už išankstinio nurodymo patvirtinimą 17–41 euras + PVM
29.12.

 

už kitų vienašalių sandorių patvirtinimą 5–17 eurų + PVM
29.13.

 

už susitarimo dėl sutarties pakeitimo ar papildymo patvirtinimą, išskyrus atvejus, kai didinama sutartyje nustatyta kaina ar sutarties objekto vertė

 

12–27 eurai + PVM
29.14. už pareiškimo dėl tėvystės pripažinimo patvirtinimą 17 eurų + PVM

 

29.15. už kitų sandorių patvirtinimą 12–37 eurai + PVM

 

VYKDOMŲJŲ ĮRAŠŲ ATLIKIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už vykdomųjų įrašų atlikimą nustatomi tokie įkainiai:

 

30.1. už vykdomųjų įrašų užprotestuotuose ir neprotestuotinuose vekseliuose bei čekiuose atlikimą nuo 0,25 iki 0,41 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

30.2. už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimą 0,17 procento nuo išieškomos sumos,

bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 263 eurai + PVM

 

30.3.

 

už vykdomojo įrašo dėl priverstinio skolos išsiieškojimo pagal skolininko ar hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą panaikinimą

 

8 eurai + PVM
30.4.

 

už prašymo arba atsisakymo atlikti vykdomąjį įrašą patvirtinimą

 

3–8 eurai + PVM
30.5 už prašymo panaikinti vykdomąjį įrašą patvirtinimą

 

3–8 eurai + PVM
30.6.

 

už vykdomojo įrašo pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, atlikimą

 

nuo 0,25 iki 0,41 procento nuo prievolės išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

30.7. už Europos vykdomojo rašto išdavimą nuo 0,25 iki 0,41 procento nuo išieškomos sumos, bet ne mažiau kaip 13 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

 

KITŲ NOTARINIŲ VEIKSMŲ ATLIKIMO ĮKAINIAI

 

 1. Už kitų notarinių veiksmų atlikimą nustatomi tokie įkainiai:

 

31.1.

 

už nekilnojamojo daikto perdavimo–priėmimo dokumento patvirtinimą

 

10 eurų + PVM
31.2.

 

už jūrinio protesto priėmimą 72–203 eurai + PVM

 

31.3. už vekselių ir čekių protestavimą 12–24 eurai + PVM

 

31.4. už piniginių sumų priėmimą į depozitinę sąskaitą nuo 0,04 iki 0,08 procento nuo priimamos sumos, bet ne mažiau kaip 17 eurų ir ne daugiau kaip 5 000 eurų + PVM

 

31.5. už liudytojo parodymų patvirtinimą 17–32 eurai + PVM

 

31.6. už fakto, kad fizinis asmuo gyvas ir yra tam tikroje vietoje, patvirtinimą

 

17 eurų + PVM

 

31.7. už dokumento pateikimo laiko patvirtinimą

 

17 eurų + PVM
31.8.

 

už dokumento patvirtinimą pažyma (Apostille)

 

12 eurų + PVM
31.9.

 

už dingusio ar pamesto notaro patvirtinto ar išduoto dokumento dublikato išdavimą

 

11 eurų + PVM
31.10.

 

už dokumento nuorašo (kopijos), išrašo tikrumo paliudijimą, išrašo iš notarinio registro išdavimą (už vieną puslapį)

 

1 euras + PVM

 

31.11. už parašo dokumente tikrumo paliudijimą sutikime nepilnamečiams išvykti iš Lietuvos Respublikos

 

5 eurai + PVM

 

31.12. už parašo kitame, nei nurodyta Įkainių sąrašo 31.11 papunktyje, dokumente tikrumo paliudijimą

 

2 eurai + PVM
31.13.

 

už dokumento vertimo iš vienos kalbos į kitą tikrumo paliudijimą (už vieną puslapį) 4 eurai + PVM
31.14.

 

už fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų perdavimą 7 eurai + PVM
31.15.

 

už kitų, į Įkainių sąrašą neįtrauktų notarinių veiksmų atlikimą

 

2–33 eurai + PVM
31.16.

 

už privalomų pagal teisės aktus duomenų perdavimą valstybės registrams ir už surinktų lėšų administravimą bei perdavimą registro tvarkytojui 2–8 eurai + PVM

 

SANDORIŲ PROJEKTŲ, KONSULTACIJŲ IR TECHNINIŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI

 

 1. Už sandorių projektų parengimą, konsultacijų ir notarų techninių paslaugų suteikimą nustatomi tokie įkainiai:

 

32.1. už sandorio projekto parengimą 12–33 eurai + PVM

 

32.2. už konsultacijos suteikimą 2–48 eurai + PVM

 

32.3.

 

už dokumento kopijavimą (už vieną puslapį) 0,07 euro + PVM
32.4. už notarinio dokumento parengimą (už vieną puslapį)

 

0,68 euro + PVM
32.5. už duomenų patikslinimo iš valstybės registrų užsakymą 2 eurai + PVM

 

 

Pastabos:

 Įkainiai gali būti mažinami fiziniam asmeniui:

 1. kuriam nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 2. kuris pripažintas nedarbingu;
 3. kuriam sukakęs senatvės pensijos amžius ir yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis;
 4. kuris yra globojamas (rūpinamas) vaikas (išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu);
 5. kuriam nustatytas vidutinis neįgalumo lygis;
 6. kuris pripažintas iš dalies darbingu;
 7. kuriam sukakęs senatvės pensijos amžius ir yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis;
 8. kuris yra tremtinys, politinis kalinys.

 Nuo notaro atlyginimo mokėjimo atleidžiami:

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarime Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, valstybei perduoto turto, daiktinių įrodymų, lobių ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ nustatytas funkcijas atliekančios: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos valstybės įmonė Turto bankas; Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos;
 2. šeimose, šeimynose, globos centruose ar vaikų globos institucijose globojami (rūpinami) nepilnamečiai, kai paveldi turtą po savo tėvų, senelių mirties;
 3. jauna šeima, kai tvirtinama su kredito įstaiga sudaryta hipotekos sutartis, kuria įkeičiamas pirmasis būstas, kurio vertė yra iki 87 000 eurų (šiame papunktyje vartojamos sąvokos „būstas“ ir „jauna šeima“ suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme);
 4. studentai, imantys Lietuvos Respublikos Vyriausybės skiriamą studijų kreditą;
 5. asmenys, kurie dovanoja ar kitaip perduoda turtą labdaros ir paramos fondams;
 6. įgaliotojai, kai suteikiamas įgaliojimas pensijai, pašalpai ir alimentams gauti.
 7. Atsižvelgdamas į kliento turtinę padėtį, notaras gali visiškai ar iš dalies atleisti jį nuo atlyginimo mokėjimo. Kliento turtinė padėtis turi būti pagrįsta dokumentais.

______________________